Görev Tanımları

 


 

                                                                                                    T.C.

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

BİRİM GÖREV TANIMLARI

 

BİRİM:

ERUH  MESLEK YÜKSEKOKULU

BAĞLI OLDUĞU BİRİM:

 SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

GÖREVİN KISA TANIMI:

       Kamu ve Özel Sektör kuruluşların ihtiyaç duyduğu alanlarda rahatlıkla çalışabilecek, ileri düzeyde teorik ve uygulamalı eğitim almış, girişimci, üretken, sorgulayıcı, rekabetçi, sosyal, gelişime açık ve etik değerlere sahip kaliteli ara elemanlar yetiştirmektir.

 

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 1-Gelişmiş ve ileri düzeyde olan ülkelerin hizmet sektörlerinde ihtiyaç duyulan alanlarda ileri düzeyde teorik ve uygulamalı eğitim almış nitelikli ara eleman yetiştirmek,

 2-Öğrencilerimizin kültürel, sosyal ve ekonomik gelişmelere katkıda bulunabilmeleri için girişimci, üretken, sorgulayıcı, rekabetçi, sosyal gelişime açık ve etik değerlere sahip olabilmelerini sağlamak,

 3-Öğrencilerimizin eğitimine katkı sağlanması için seminer, gezi, sanatsal faaliyetler, sosyal etkinlikler düzenlemek,

 4-Öğrencilere gerekli sosyal hizmetleri sağlamak,

 5-Öğrenci İşleri ile ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun Siirt Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkeler doğrultusunda, genel yazışmaları yapmak ve takip etmek, yürütülmekte olan tüm işlemlerin zamanında ve doğru olarak yapılmasını sağlamak,

 6-Yüksekokulumuz ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, Yüksekokul bütçesi ile ilgili öneriyi Yüksekokul Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

 7-Yıllık ders planları ve ders programları hazırlamak,

 8-Öğrencilerin Staj ve İş yeri eğitiminde düzenli olarak yapılması, ayrıca SGK işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

 9-Stratejik plan, Faaliyet Raporu, Denetim Raporları gibi Yüksekokulun genel işleyişi ile ilgili bilgilerin rapor halinde hazırlamak,

 10-Yüksekokulda görev yapan akademik ve idari personelin görev tanımlarını yapmak ve işlevlerin en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak,

 11-Personel işleri ile ilgili genel yazışmaları EBYS sisteminde yapmak ve takip etmek, personel işlerinde yürütülmekte olan işlerin zamanında ve doğru yapılması için gerekli iş akışlarını günlük, haftalık, aylık ve yıllık olmak üzere düzenlemek,

 12-Akademik ve İdari personelin maaş, ek ders, yolluk mesai vb.tüm ödemelerini yaparak SGDB gönderilerek ödenmesini sağlamak,

 13-Yüksekokulumuz bina ve tesislerinin kullanılabilir durumda tutulmasını sağlamak, gerekli bakım ve onarım işleri, takip etmek, ısınma, aydınlanma, temizlik vb.hizmetlerin yürütülmesini sağlamak,

 14-Kullanımda olan taşınır ve taşınmazlara ilişkin kayıtları tutmak,

 15-Kütüphanedeki tüm materyalin güvenliğini sağlamak ve etkin bir biçimde yararlanmalarını sağlamak,

 16-Bilgisayarların ve projeksiyonların çalışır halde olmasını sağlamak, Web sayfamızdan duyuruları güncel olarak ilan etmek,

 17-Kanun ve Yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

T.C.

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

BİRİM GÖREV TANIMLARI

 

BİRİM:

ERUH MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ

BAĞLI OLDUĞU BİRİM:

SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

GÖREVİN KISA TANIMI:

      Siirt Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkeler doğrultusunda, Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu çerçevesinde eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerin etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

Yüksekokul ve birimlerinin temsilcisi olan Müdür, Rektörlüğe bağlı Yüksekokullarda doğrudan Rektör tarafından üç yıl süre ile atanır. Süresi biten Müdür yeniden atanabilir.

 1.  Üniversite Rektörü tarafından atanmış Yüksekokul Müdürü birimin en üst idare amiridir.
 2. Yüksekokulda görev yapan personellere, yürütülen faaliyetlerin niteliğiyle uyumlu görev ve yetki dağılımını yapar.
 3. Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek, Yüksekokul Kurullarının kararlarını uygulamak ve Yüksekokul  birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak.
 4.   Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Yüksekokul genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek.
 5.   Yüksekokul ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, Yüksekokul bütçesi ile ilgili öneriyi Yüksekokul Yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.
 6.   Yüksekokul birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.
 7.   Yüksekokulu temsil etmek, yüksekokul vizyon ve stratejisini belirleyerek gerçekleştirilmesini takip etmek.
 8.   Yüksekokul ödenekve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, Yüksekokul bütçesi ile ilgili öneriyi Yüksekokul Yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.
 9.   Yüksekokul ve bağlı birimlerinineğitim-öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılması ve geliştirilmesini planlamak.
 10. Eğitim-öğretim,bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
 11.   Yüksekokul fiziki koşullarını dikkate alarak öğrenci kapasitesini ayarlamak, başarısını arttırıcı önlemleri almak.
 12.   Öğrencilere gerekli sosyal hizmetleri sağlamak.
 13. Yüksekokul birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.
 14.    Çalışan personellere adil ve eşit bir yaklaşım sergilemek.
 15.   Göreviyle ilgili evrak, eşya araç ve gereçleri korumak ve saklamak.
 16.   Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek.
 17.   Gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak
 18.  Harcama yetkilisi olarak harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur.
 19.  Birime ait varlıkların, kaynaklarınve tahsis edilen hizmetlerin; doğruluk, dürüstlük ve şeffaflık ilkesiyle etkin ve verimli kullanılmasını, korunmasını sağlamak, gözetlemek ve denetlemek.
 20.  Yüksekokuldaki akademik ve idari işlevlerin en iyi şekilde yerine getirilmesi hususunda nihai yetki ve sorumluluğa sahiptir.
 21.   Kullanmakta olduğu araç ve gereçleri heran hizmete hazır bir şekilde bulundurulmasını sağlamak. Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.
 22.  Bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

 

T.C.

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

BİRİM GÖREV TANIMLARI

 

BİRİM:

ERUH MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜR YARDIMCISI

BAĞLI OLDUĞU BİRİM:

ERUH MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVİN KISA TANIMI:

     Siirt Üniversitesi üst yönetimi ve Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak;  Meslek Yüksekokulununvizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerin etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesinde müdüre yardımcılık etmek.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

DİĞER BİRİMLERLE İLİŞKİSİ:

TÜM BİRİMLER

 

T.C.

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

BİRİM GÖREV TANIMLARI

 

BİRİM:

ERUH  MESLEK YÜKSEKOKULU SEKRETERLİĞİ

BAĞLI OLDUĞU BİRİM:

ERUH  MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ/ GENEL SEKRETERLİK

GÖREVİN KISA TANIMI:

      Siirt Üniversitesi üst yönetimi ve Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlar doğrultusunda, Yüksekokula ilişkin idari görevlerin, etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak sağlıklı, düzenli ve uyumlu bir şekilde yürütülmesi, amacıyla çalışmaları yapmak, planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemek.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1.   2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51 / b, c maddelerine uymak,

2.  Yüksekokuldaki idari birimlerin yasalara uygun ve düzen içerisinde çalışmasını sağlamak,

3.  Kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yürütmek,

4. Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu gündemini müdürün talimatları doğrultusunda hazırlamak ve ilgililere duyurmak,

5.  Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu karar ve tutanaklarını yazmak,

6.    Yüksekokul Disiplin Kurulu Kararlarını gerekli yerlere bildirmek,

7.    Yüksekokul bina ve tesislerinin kullanılabilir durumda tutulması için gerekli bakım ve onarım işlerinin takip etmek ve yaptırmak,

8.  Eğitim ve öğretim faaliyetleri ile yönetim görevlerinde kullanılan makina ve teçhizatın periyodik bakım ve onarımını yaptırmak,

9. Yüksekokul hizmet araçlarının periyodik bakım ve onarımını yaptırılmasını sağlamak,

10.  Yüksekokul bina ve eklentilerinin ısınma ve aydınlatma hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,

11.  Yüksekokula gelen ilan ve duyuruları yaptırmak,

12. Yüksekokul ile ilgili istatistikî bilgilerin derlenmesini ve güncellenmesini sağlamak,

13.  Yüksekokul tarafından düzenlenen tören, toplantı v.b. organizasyonları koordine etmek,

14. Yüksekokul bütün tüketim – demirbaş malzeme ve materyallerin temini ve kullanılmasına kadar geçen işleyişi sağlamak,

15.  Yüksekokula alınacak akademik personelin sınav işlemlerinin takibi ve sonuçlarının Rektörlüğe iletilmesini sağlamak,

16. Yüksekokul personelinin özlük haklarına ilişkin uygulamaları takip etmek,

17.   Tahakkuk bölümünden gelen her türlü evrakı kontrol etmek ve onaylamak,

18.  Personelin izin ve raporlarını takip ederek, ilgili yere kayıt etmek ve bildirmek,

19. Akademik personelin görevlendirmeleri, süre yenilemeleri ve diğer özlük işlerini yürütmek,

20.  Resmi evrakları tasdik etmek,

21.  Yüksekokul faaliyet raporunun hazırlanmasını ve güncellenmesini sağlamak,

22. Yüksekokulun Mali Yıl bütçe hazırlıklarını yapmak ve bütçenin en iyi şekilde kullanımında gerekli planlamayı yaparak performans bütçe uygulamasını gerçekleştirmek,

23.  Dikey geçiş başvuru formlarının kontrolü imzalanması, teslim alınması, listelenmesi, başvuru formlarını ve dekontlarını  ÖSYM’ye gönderilmesini sağlamak,

  24. Yüksekokulun güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak ve kontrol etmek,

25. Yüksekokula ait demirbaşların kayıtlarının tutulmasını, ambar giriş ve çıkış işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

26.  Müdürün vereceği diğer görevleri yapmak,

SORUMLULUKLARI

      Yüksekokul İdari Örgütünün başı olan Yüksekokul Sekreteri, Yüksekokuldaki idari işlerden dolayı, Yüksekokul Müdürüne karşı sorumludur.

       Yüksekokul Sekreteri, Yüksekokulun İdari uygulamalarının Üniversitenin genel İdari İşlerine uygun olması ve birlikteliğin sağlanması bakımından Genel Sekretere karşı sorumludur.

DİĞER BİRİMLERLE İLİŞKİSİ:

TÜM BİRİMLER

 

 

 

T.C.

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

BİRİM GÖREV TANIMLARI

 

BİRİM:

ERUH MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM BAŞKANLARI

BAĞLI OLDUĞU BİRİM:

ERUH  MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVİN KISA TANIMI:

 

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 1.    2547 sayılı Akademik Personel kanununun ilgili akademik teşkilat yasasında belirtilen görevleri yapma.
 2.   Meslek Yüksekokul Kuruluna üyelik yapmak.
 3.    Programlarla ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak.
 4.    Ders dağılımlarını yapmak,
 5.    Programların kaynaklarının etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamak.
 6.    Öğretim elemanlarının görevlerini yapmalarını izlemek ve denetlemek.
 7.    Bölümün misyonu ve vizyonunun gerçekleştirilmesini sağlamak.
 8.    Prosedürlerin uygulama alanlarında belirtilen faaliyetleri yerine getirmek.
 9.    Prosedürlerin uygulama alanlarında belirtilen faaliyetleri yerine getirmek.
 10.    Meslek Yüksekokul Müdürü, ve Müdür Yardımcısının  verdiği görevleri yapar.

DİĞER BİRİMLERLE İLİŞKİSİ:

TÜM BİRİMLER

 

T.C.

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

BİRİM GÖREV TANIMLARI

 

BİRİM:

ERUH MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM ELEMANLARI

BAĞLI OLDUĞU BİRİM:

ERUH  MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVİN KISA TANIMI:

 

 

 1.   2547 sayılı Akademik Personel kanununun ilgili akademik teşkilat yasasında belirtilen görevleri yapmak.
 2.   Mevcut potansiyelin tümünü kullanarak İç Kontrol Standartları Eylem Planı amaçlarına ulaşmaya çalışmak.
 3.   İç Kontrol Standartları Eylem Planının uygulama alanında belirtilen faaliyetleri yerine getirmek.
 4.   Sorumlusu olduğu derslerde sürekli kalite iyileştirme çalışmaları yapmak .
 5.   Sorumlusu olduğu dersler ve laboratuarlar için Bölüm Başkanlığı’nın talep ettiği bilgileri ve  her yarıyıl sonunda sorumlusu olduğu dersler için öğrencilerden geri besleme almak ve sonuçlara göre iyileştirme çalışmaları yapmak.
 6.   Derslerin 14 haftalık uygulama programlarını ve yararlanılacak kaynakları her dönem başı ilan etmek.
 7.   Sorumlusu olduğu derslerin içerikleri ve laboratuarların kullanımında yapılacak değişikler için Bölüm Başkanlığına öneri getirmek.
 8.   Danışmanlık ve derslerini Yükseköğretim mevzuatı ve çağdaş/gelişmiş ülke idealine sadakatle bağlı olarak en iyi şekilde yerine getirir.
 9. Kendini sürekli geliştirir;  ders dışı üniversite etkinlikleri düzenleme ve düzenlenen faaliyetlere katkı sağlama; sosyal sorumluluk projeleri yapma, topluma önder ve öğrencilerine yararlı olma çabası içinde olur.
 10.   Meslek Yüksekokul Müdürü, Müdür Yrd. ve Bölüm Başkanının verdiği görevleri yapar.

DİĞER BİRİMLERLE İLİŞKİSİ:

TÜM BİRİMLER

  

 

T.C.

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

BİRİM GÖREV TANIMLARI

 

BİRİM:

ERUH  MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜR SEKRETERİ

BAĞLI OLDUĞU BİRİM:

ERUH  MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVİN KISA TANIMI:

Müdürün haberleşme ve randevularını düzenlemek, Müdüre gelen misafirleri ağırlamak, Müdürün uygun göreceği yazışmalarını yapmak.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 1.   Müdürün telefon görüşmelerini ve randevularını düzenlemek,
 2.   Müdürlük Makamına gelen misafirleri ağırlamak,
 3.  Müdürlük Makamına, Müdür Yardımcılarına ve Yüksekokul Sekreterliğine gelen telefonlara cevap vermek ve bağlamak,
 4.   Üniversite Yönetim Kurulu, Senato, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu gibi önemli toplantıları Müdür’e hatırlatmak,
 5.  Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu kararlarını yazmak,
 6.  Müdüre ait özel ya da gizli yazıları düzenlemek, davetiye, tebrik kartı gibi taleplerini hazırlayarak zamanında ilgililere ulaşmasını sağlamak,
 7.   Müdür ve Yüksekokul Sekreterinin vereceği diğer görevlerin yapmak.

DİĞER BİRİMLERLE İLİŞKİSİ:

TÜM BİRİMLER

 

T.C.

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

BİRİM GÖREV TANIMLARI

 

BİRİM:

ERUH  MESLEK YÜKSEKOKULU PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ

BAĞLI OLDUĞU BİRİM:

ERUH  MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVİN KISA TANIMI:

Yüksekokulun akademik ve idari personelinin özlük hakları ile ilgili işlemleri yapmak ve takip etmek.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 1.  Akademik ve idari personel ile ilgili mevzuatı  bilmek,  değişiklikleri takip etmek ve arşivlemek.
 2.  Akademik ve idari personel istihdamı sürecinde gerekli işlemleri yapmak.
 3.  Akademik ve idari personel ile ilgili bilgilerin arşivlenmesini yapmak.
 4.  Akademik ve idari personel ile ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak.
 5.  Akademik ve idari personelin terfi işlemlerini takip ederek maaşlara işlemek  ve gerekliyazışmaları yapmak.
 6.  Akademik ve idari  personelin göreve atanma, görevde yükseltilme ve görev yenileme işlemlerini takip etmek.
 7.  Akademik ve idari personelin izin işlemlerini takip etmek.
 8.  Akademik ve idari personelin görevden ayrılma ve emeklilik  işlemlerini takip etmek ve sonuçlandırmak.
 9.  Akademik ve idari personelin yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelerinin yazışmalarını yapmak takip etmek.
 10.  Akademik ve idari personelin izin işlemlerinin yazışmalarını yapmak.
 11.  Akademik ve  idari personelin almış oldukları sağlık raporlarının süresinin bitiminde göreve başlatma, Rektörlük  Makamına yazı ile bildirme, gerekli kesintinin yapılması için tahakkuk işlerine verilme, kadrosu başka birimlerde olanların birimleriyle yazışma işlemlerini yapmak.
 12.  Birimlerde görev yapan akademik ve idari personelin listelerini hazırlamak ve güncel tutulmasını sağlamak.
 13.  Akademik ve idari personelin doğum, evlenme, ölüm vb. özlük haklarını takip etmek.
 14.  Yetkili organlarca görev alanı ile ilgili verilen diğer işleri yapmak.
 15.  

  1. Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Yüksekokul Sekreterine, karşı sorumludur.

DİĞER BİRİMLERLE İLİŞKİSİ:

TÜM BİRİMLER

 

T.C.

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

BİRİM GÖREV TANIMLARI

 

BİRİM:

ERUH  MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ İŞLERİ

BAĞLI OLDUĞU BİRİM:

 ERUH MESLEK YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVİN KISA TANIMI:

Siirt Üniversitesi üst yönetimi ve Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunungerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla öğrenci işlemlerini yapmak.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 1. Yeni öğrenci kayıtlarını ve kayıt yenileme işlemlerini yapmak, mezun oluncaya kadar güncel tutmak, kaydolan öğrencilerin kütüklere ve bilgisayar programına kayıtlarını yapmak ve gerekli yazışmalarını yapmak.
 2. (İ.Ö) Öğrencilerin katkı payı makbuzlarını alarak dosyasına koymak, katkı payı kontrolünü yapmak ve yatırmayan öğrencilerin tespiti ile hakkında işlem yapılması için Yönetim Kuruluna sunmak.
 3. Ders kayıt tarihlerinden önce sınıf şubeleri ile dersi yürütecek öğretim elemanlarının bilgilerini web sayfası veri tabanına girmek.
 4. Ders kayıt ve ders alma işlemleri ile ilgili gerekli hazırlıkları yapmak, yürütmek ve sonuçlandırmak.
 5. Öğrenci belgesi, transkript düzenlemek ve öğrencilere vermek.
 6. Öğrencilerin not döküm ve ilişik kesme belgelerini takip etmek.
 7. Eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile ilgili tüm yönetmelik değişiklerini takip etmek ve duyurularını yapmak.
 8. Öğrencilerin tecil, not döküm belgesini, kayıt dondurma işlemlerini, burs başarı belgelerini, geçici mezuniyet belgelerini, diplomalarını, öğrenci disiplin soruşturmaları sonucunu vb. dokümanları hazırlamak.
 9. Yatay geçiş ve dikey geçiş kayıt işlemlerini yürütmek,
 10. Öğrencilerin yatay geçiş işlemleri ile ders muafiyet istekleri için gerekli belgeleri hazırlamak.
 11.   Kurul kararı gerektiren öğrenci dilekçelerini kabul etmek ve işlemlerini takip etmek, alınan kararları üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirmek.
 12.   Öğrencilerle ilgili her türlü duyuruları yapmak.
 13.   Öğrencilerle ilgili her türlü evrakların arşivlenmesini yapmak.
 14.   Her yarıyıl sonunda başarı oranlarını tanzim etmek.
 15.  Mazereti nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin Yönetim Kurulu kararlarının ilgili bölümlere ve öğrencilere bildirmek.
 16.  Akademik takvimin hazırlanması işlemlerini yürütmek.
 17.  Yüksekokula alınacak öğrenci kontenjanları ile ilgili hazırlık çalışmalarını yapmak.
 18.  Yarıyıl sonu sınavlarından önce bölümlerden gelen devamsızlıktan kalan öğrenci listelerini ilan etmek.
 19.  Programlarda dereceye giren öğrencilerin tespitini yapmak.
 20.    Her yarıyıl içinde bölümlerin sınav programlarını ilan etmek ve öğrencilere duyurmak.
 21.   Öğrenci bilgilerinin ve notlarının otomasyon sistemine girilmesini takip etmek.
 22.  Öğrencilerin eğitim-öğretim ile ilgili sorularını cevaplandırmak ve ilgili birimlere yönlendirmek.
 23.   Öğrencilerin kayıt dondurma ve kendi isteğiyle kayıt sildirme taleplerine ilişkin işlemleri yürütmek.
 24.  Öğrencilerin stajla ilgili işlemlerini yapmak.
 25.  Öğrenciler hakkında alınan kararları işlemek.
 26.  Askerlik tecil işlemleri için başvuruda bulunan öğrencilerin öğrenci durum belgelerinin düzenlenmesini sağlamak, diğer form ve yazışmalarını sonuçlandırmak.
 27.   Mezun olan erkek öğrencileri askerlik şubelerine bildirmek.
 28.  Öğrencilerle ilgili istatistikler hazırlamak, aylık istatistik formlarının çıkarılarak zamanında Rektörlük Makamına gönderilmesini sağlamak, Rektörlük Makamınca istenen her türlü istatistik bilgilerini temin etmek.
 29. Öğrenci dilekçeleri ile öğrenciler hakkında resmi kurum ve kuruluşlardan gelen yazıları Yüksekokulun ilgili birimleri ile diyalog kurarak sonuçlandırmak ve cevaplandırmak,
 30. Mezun olan veya öğrenimine devam eden öğrencilerin transkriptlerini (Not Cetvellerini) düzenlemek ve sonuçlandırmak,
 31. Öğrencilerin maddi hata dilekçelerini sonuçlandırmak ve öğrencilere tebliğ etmek.
 32. Öğrencilerin mazeret sınavı taleplerini sonuçlandırmak.
 33. Öğrenciler tarafından verilen her türlü belgelerin, işlemleri tamamlandıktan sonra dosyalarında muhafaza edilmesini sağlamak.
 34. Öğrenci soruşturmalarını takip etmek ve sonuçların öğrencilere tebliği için gerekli işlemleri yürütmek.
 35. Öğrenciler ile ilgili her türlü ilan, duyuru ve kararları ilgili panolara asmak.
 36. Üniversitemiz merkezi Öğrenci İşleri Otomasyonu çerçevesinde istenilen her türlü öğrenci işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
 37. Öğrenciler hakkında Yüksekokul yönetimi tarafından alınan kararları uygulamak, öğrencilere duyurmak ve işlemlerini yürütmek.
 38. % 10’ a giren öğrencileri tespit etmek ve işlemlerini yürütmek.
 39. Mezun öğrencilerin diploma defterine kaydetmek, diplomalarının hazırlanması ve öğrencilere verilmesini sağlamak.
 40. Sınav sonuçlarının zamanında verilmesi hususunda öğretim elemanlarını uyarmak, sonuçları zamanında vermeyen öğretim elemanlarını ilgili Yüksekokul yönetimine bildirmek,
 41. Öğretim elemanlarına gelen sınav kağıtlarını ve sınav listelerini imza karşılığında eksiksiz teslim almak.
 42. Maddi hata dilekçesi veren öğrencilerin kağıtlarının incelenmesini ve sonuçlanmasını sağlamak.
 43. Sınav kağıtları, sınav listeleri ile sınav tutanaklarını yıllara ve dönemlere göre dosyalamak ve arşivlenmesini sağlamak.
 44. Öğrenciler tarafından istenilen belgeleri bilgisayar kayıtlarından kontrol ederek paraf etmek.
 45. Tek ders sınav hakkından yararlanacak öğrencilerin tespiti ile listelerini hazırlamak ve ilgili birimlere bildirmek.
 46. Öğrencilerin ders muafiyetleri ile ilgili kararları kütük defterine işlemek.
 47. Yetkili organlarca görev alanı ile ilgili verilen diğer işleri yapmak.
 48. Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur.

  

T.C.

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

BİRİM GÖREV TANIMLARI

 

BİRİM:

ERUH MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM SEKRETERLİĞİ

BAĞLI OLDUĞU BİRİM:

ERUH  MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVİN KISA TANIMI:

 

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 

 1.   Sınavların organizasyonu,
 2.  Öğretim elemanlarına sınavları resmi yazıyla bildirilmesi,   
 3. Program panolarına sınav programının ilanı,
 4. Yüksekokulumuz Web sayfasında sınavların ilanı ,
 5.   Ders Programlarının Organizasyonu,
 6.  Ders programlarının tüm öğretim elemanlarına resmi yazıyla bildirilmesi,
 7.  Ders programının program panolarına ilanının yapılması,
 8.  Ders programlarının Yüksekokulumuz Web sayfasında yayınlanması ve takibi,
 9.   Ders Planlarının hazırlanmasında yardımcı olmak ve dosyalamasını yapma,
 10.  Öğretim elemanlarının duyuruları ve dağıtımını yapmak,  Devam-devamsız listelerinin ve tüm öğretim elamanlarından alınıp dosyalanması ve öğrenci panolarına ilanlarının yapılmasını sağlamak.
 11.   Ders telafilerinin takibi ve öğrencilere duyurulması.
 12.   Program kurul kararlarının yazılması. 
 13.   Staj Komisyonunun yazılması. 
 14.   Yetkili organlarca görev alanı ile ilgili verilen diğer işleri yapmak.
 15.   Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur

 

                                  

DİĞER BİRİMLERLE İLİŞKİSİ:

TÜM BİRİMLER

 

 

T.C.

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

BİRİM GÖREV TANIMLARI

 

BİRİM:

ERUH MESLEK YÜKSEKOKULU EVRAK KAYIT BİRİMİ

BAĞLI OLDUĞU BİRİM:

ERUH  MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVİN KISA TANIMI:

Kurum içi ve Kurum dışı gelen ve giden evrakların EBYS sistemine girmek.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 1.  Kurum dışından gelen evrakların EBYS sistemine kaydı ve takibi,
 2.    EBYS sisteminden gelen evrakların Yüksekokul Sekreterine sevki,
 3.   EBYS  sisteminden gelen evraklarla ilgili fiziki eklerin ilgili birimlere teslimi,
 4.   Kurum dışına gidecek olan evrakların 5070 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile imzalanmış olanların yazdırılması, kaşelenmesi, imzalanıp postaya verilmesi,
 5.   Islak imzalı olarak gidecek evrakların zimmetli olarak ilgili kişi veya birimlere teslim edilmesi,
 6.   Gelen giden evrakların arşivlenmesi,
 7.   Müdür ve Yüksekokul Sekreterinin vereceği diğer görevlerin yapılması.

DİĞER BİRİMLERLE İLİŞKİSİ:

TÜM BİRİMLER


 

T.C.

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

BİRİM GÖREV TANIMLARI

 

BİRİM:

ERUH  MESLEK YÜKSEKOKULU TAHAKKUK BİRİMİ

BAĞLI OLDUĞU BİRİM:

ERUH  MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVİN KISA TANIMI:

Siirt Üniversitesi üst yönetimi ve Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla mali işlemlerini yapmak.

 1.   Eruh MYO kadrosunda bulunan personelinin maaş -tahakkuk işlemlerini gerçekleştirmek.
 2.   Maaş-tahakkuk yapılan personelin aylık kesenek bildirimlerini SGK Kurumuna göndermek. 
 3.   Meslek Yüksekokulu birim faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin Yüksekokul bünyesinde yapılacak ortak çalışmaya katılmak ve buna ilişkin bilgi ve belgeleri Yüksekokul Müdürüne sunmak.
 4.   Meslek Yüksekokulunun, hizmetlerini en iyi şekilde yürütebilmeleri ve mali kaynaklarının etkin bir şekilde kullanımının sağlanabilmesi için,  mal ve hizmet alımına ilişkin satın alma işlemlerinin yürütülmesini sağlamak. 
 5.   Meslek Yüksekokulunun satın almaları, TİF, elektrik, su,  telefon, vb. gibi giderlere ilişkin abonelik işlemleri, faturaların ödenmesi ve yazışmalara ilişkin işlemleri yürütülmesini sağlamak.
 6.   Personelin yurt içi ve yurt dışı geçici görev yollukları ile sürekli görev yollukları için gerekli işlemleri hazırlamak ve ödeme emirlerini düzenlemek.  
 7.   İdari personelin fazla mesai işlemlerini yapmak.
 8.   Akademik personele ait ek ders ve sınav ücreti bordrolarını hazırlamak ve ödeme emirlerini düzenlemek.
 9.   Personelin icra, ikraz gibi kesintilere ilişkin hesapları tutar bu kesintiler ile ilgili işleri yapmak, sonuçlandırmak ve ilgili birimlere bildirmek.
 10.   Mali işlere ait her türlü yazışmaları yapmak.
 11.   Staj yapan öğrencilerin SGK’ya bildirimlerini yapmak, 
 12.   Yüksekokul bütçesini hazırlanmasında gerekli bilgi ve belgeleri Yüksekokul Sekreterine sunmak.
 13.   Yüksekokul bütçesinde  yeteri kadar ödenek bulunup bulunmadığını kontrol ederek harcamaların kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklere uygun yapılmasını sağlamak.
 14.   Müdürlüğün görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapmak.
 15.   Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde ilgili birim amiri olan Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur.

DİĞER BİRİMLERLE İLİŞKİSİ:

TÜM BİRİMLER

 

T.C.

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

BİRİM GÖREV TANIMLARI

 

BİRİM:

ERUH MESLEK YÜKSEKOKULU TKYS

(AYNİYAT BİRİMİ )

BAĞLI OLDUĞU BİRİM:

ERUH MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVİN KISA TANIMI:

Demirbaş ve diğer malzemelerin kanun, tüzük, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine göre mal giriş – çıkış yapmak ve mal hizmet alımları ile ilgili kayıtları tutmak alınan malzemenin kontrol edilerek depolanmasının sağlamak. Yılsonu sayım işlemlerini yaparak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirmek.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 1.   Harcama birimlerince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırların sorumluluğundaki ambarda muhafaza etmek,
 2.   Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide (SGDB) görevlisine göndermek,
 3.   Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek,
 4.   Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya vb. tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak,
 5.   Ambar sayımı ve stok kontrolünü yapmak,
 6.   Sorumlu oldukları depolarda, kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik nedeniyle meydana gelebilecek kayıp ve zararları önleyici tedbirleri almak,
 7.   Sorumluluğunda bulunan depoları devir teslim yapmadan görevinden ayrılmamak,
 8.   Depoların temiz ve düzenli olmasını sağlamak,
 9.   Birimlerin malzeme taleplerinin depo mevcudu oranında karşılamak,
 10.   Birimlerce iade edilen demirbaş malzemeyi almak, bozuk, tamiri mümkün olmayanları kayıtlardan silmek, hurdaya ayrılan malzemeyi imha etmek yada gösterilen yere tutanakla teslim edilmesini sağlamak,
 11.   Hibe yoluyla verilen malzemeleri kayıt altına almak,
 12.   Yıl sonu itibariyle taşınır malların giriş-çıkış kayıtlarının ve demirbaş eşyaların kesin hesaplarının hazırlanarak imzalandıktan sonra ilgili birimlere (SGDB) gönderilmesini sağlamak,
 13.   Taşınır işlem fişi düzenlemek,
 14.   Müdür ve Yüksekokul Sekreteri tarafından verilecek diğer işlerin yapmak.

 

DİĞER BİRİMLERLE İLİŞKİSİ:

TÜM BİRİMLER

  

SİİRT ÜNİVERSİTESİ ERUH MYO

PERSONEL VERİ GİRİŞ YETKİLİ LİSTESİ

AD SOYAD

UNVANI

OTOMASYON/YETKİLER

 Öğr. Üyesi Bedrettin VAROL

MÜDÜR

KBS; okuma, yazma (Görme ve Onay)
KBS/HYS; okuma, yazma (Harcama Yetkilisi)
 Stratejik Plan/Faaliyet Raporu ;okuma, onaylama

M.Ali AKSOY

YÜKSEKOKUL SEKRETERİ

 

KBS;okuma,yazma (Gerçekleştirme Görevlisi)

HYS; okuma, yazma(Gerçekleştirme Görevlisi)                                                                               

Hamit ACAR

Bilgisayar İşletmeni

SKS,Kütüphane,

Mehmet AZGER

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

Öğrenci otomasyonu, Öğrenci İşleri (Genel),Taşınırcı

Abdurrahim ŞİLKEN

Bilgisayar İşletmeni

Yazı İşleri,Muhasebe İşleri

Şakir AKYÜREK

Yardımcı Hizmetler


 

 

T.C.

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

BİRİM GÖREV TANIMLARI

 

BİRİM:

ERUH MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ İŞLEMLERİ BİRİMİ

BAĞLI OLDUĞU BİRİM:

ERUH MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVİN KISA TANIMI:

Yüksekokul öğrencilerinin staj işlemlerini yürütmek.

. v  Öğrencilerin zorunlu stajlarının sigorta giriş-çıkış işlemlerini yapmak,

 v  İşyeri Eğitimi dersine ait SGK giriş-çıkış işlemlerini yapmak.

 v  Müdür ve Yüksekokul Sekreterinin vereceği diğer görevlerin yapmak

DİĞER BİRİMLERLE İLİŞKİSİ:

TÜM BİRİMLER


 

 

T.C.

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

BİRİM GÖREV TANIMLARI

 

BİRİM:

ERUH  MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ HİZMETLER BİRİMİ (HİZMET ALIM PERSONELLERİ)

BAĞLI OLDUĞU BİRİM:

ERUH  MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVİN KISA TANIMI:

Yüksekokula ait binalarda, iç ve dışı ofis, salon, derslik vb. yerlerle ilgili alanların temizliğini, bakım onarım çalışmalarını yaptırmak ve takip etmek.

1.          Bina ve çevre temizliğini yapılmasını sağlamak, takip etmek,

2.           Bina içi derslik, ofis, salon vb. yerlerle ilgili alanların temizliğinin yapılmasını sağlamak ve takip etmek,

3.           Binanın aydınlatma ve ısınma işlerini takip etmek,

4.            Binanın sürekli eğitim-öğretime hazır tutulmasını sağlamak ve takip etmek,

5.           Temizlik hizmetlerinde görevli personelin çalışmaları takip etmek,

6.           Binada meydana gelebilecek arızaların bakım onarım çalışmalarını takip etmek,

7.           Yüksekokula ait binalarda meydana gelen elektrik, su, kapı, pencere, makine teçhizat gibi arızaların bakım onarımını yapmak ve takip etmek,

8.           Dersliklerdeki bilgisayar ve projeksiyon cihazlarının eğitim-öğretime hazır tutulmasını sağlamak,

9.           Müdür, Müdür Yardımcıları ve Yüksekokul Sekreterinin vereceği diğer görevleri yapmak.

 

ABDURRAHİM ŞİLKEN
Güncelleme : 20.05.2022 16:29:35