Genel Bilgi

 

ERUH MESLEKYÜKSEKOKULU

        

 Tarihçe

       Meslek Yüksekokulumuzun açılması doğrultusunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na öneride bulunulmuş ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 15.04.2009'da Siirt Üniversitesi bünyesinde 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleriyle 3843 sayılı kanunun 4. maddesi uyarınca Eruh Meslek Yüksekokulu kurulmuştur. Mevcut bölümler içerisinde 2 ayrı bölümde öğretim hizmetini sürdürmektedir.Meslek Yüksekokulumuz bilimsel bilgi ışığında, değişime ve gelişime açık,toplumsal duyarlılık ve sorumluluğu olan, sorun çözme yetenekleri gelişmiş,bilgiye erişme yöntemlerini öğrenmiş, ulusal ve uluslararası standartlarda tarımsal endüstriyel analizleri yapabilen, hizmet alanının gerektirdiği bilgi ve beceri ile donanmış, çağdaş, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilke ve değerlerine bağlı meslek elemanları yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Eruh Meslek Yüksekokulu bünyesinde 350 kişi kapasiteli erkek öğrenci yurdu, 100 kişi kapasiteli kız öğrenci yurdu bulunmaktadır. Ayrıca bir kapalı spor salonu, yemekhane, kantin ve Organik Tarım uygulama alanı olarak fıstık ve meyve bahçemiz bulunmaktadır.

Misyon

            İlimiz ve bölgemizde üniversite-sanayi-halk işbirliğini sağlamada öncülük eden, Türkiyedeki Meslek Yüksekokulları arasında ilk sıralarda yer alan öğrencilere evrensel nitelikte bilgi ve teknolojiyi öğretmektir.

Vizyon

           Çağımızın gerektirdiği yeniliklere açık, hür ve bilimsel düşünceye sahip, eğitimli, kültürlü, hukuka saygılı, düşünen, üreten, tartışan, yeteneklerini geliştirerek topluma hizmet edebilen ve küresel rekabet eden, takım çalışmasını benimsemiş,üretim ve hizmet ortamında etkin ve verimli olarak ekonomiye katkı sağlayabilen mezunlar yetiştirmektir.

 

ÖNSÖZ

                 Siirt Üniversitesi Eruh Meslek Yüksekokulu Türkiye’nin örnek bir Eğitim–Öğretim kurumu olma yolunda çalışmalarını sürdürmeye ve alanıyla ilgili gelişmeleri hizmetlerine eklemeye devam etmektedir. Sahip olduğumuz modern altyapı ve öğretim elemanı kadromuzla bünyemizde yer alan üç programın (Organik Tarım, Süt ve Ürünleri Teknolojisi, Antep Fıstığı Yetiştiriciliği) Eğitim–Öğretim faaliyetlerine nitelik ve nicelik bakımından yenilerini (Harita ve Kadastro, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sosyal Hizmetler, Yaşlı Bakımı ve Çocuk Gelişimi) ekleyerek faaliyetlerimize devam etmekteyiz.

Yüksekokulumuz Programlarında yenileştirme çalışmalarını, hem ulusal düzeyde sürdürülmekte olan Mesleki Yükseköğretimde Yeniden Yapılanma Çalışmaları hem de Siirt Üniversitesinin“Bologna Süreci” kapsamında “Program Geliştirme Çalışmaları” çerçevesinde “Süreç Basamakları İzlencesine” paralel olarak çalışmalarına devam etmektedir.Bu çalışmalar tamamlanınca müfredat programlarımızın ders içerikleri ve kredileri ile ulusal ve uluslararası standartlarla uyumlu hale getirilmiş olacaktır

         Yüksekokulumuzun öncelikli hedefi, yakın gelecekte çeşitli programlar ile birlikte daha çok bölge insanına Meslek Yüksekokulumuzda okuma fırsatı vermektir. Aynı zamanda amaçlarımız arasında bölgedeki tarımsal faaliyetlerle birlikte süt teknolojisi kolundaki çalışmaların bilim ve teknik gelişmeler ışığında günümüz şartlarının gerektirdiği her türlü yeterliliğe sahip kalifiye eleman yetiştirme ve buna paralel olarak kaliteli bir üretime ulaşılması bulunmaktadır.

       Yüksekokulumuzun ana hedefleri bölgenin gereksinmelerine yönelik modern eğitim hizmetlerini sürdürmek ve bölge insanın Yüksek öğrenim görmesine yönelik gerekli fırsatları yaratmak ve çağdaş eğitim-öğretim niteliklerini sürekli kılmaya devam etmektir. 

       Çalışmalar süresince emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz.

 

Bölümler:

1)Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

 — Antep Fıstığı Tarımı ve İşleme Teknolojisi Programı (Öğrenci alımı yok)

 — Organik Tarım Programı

2) Gıda İşleme Bölümü

— Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programı (Öğrenci alımı yok)

3) Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık Bölümü

 Sosyal Hizmetler

 4) Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü

  — Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Öğrenci alımı aşamasında)

 5) Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü

  — Harita ve Kadastro Programı (Öğrenci alımıaşamasında)

  6) Hemşirelik ve Bakım Hizmetleri

  —Yaşlı Bakımı (Öğrenci alımı aşamasında)

  7) Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri

  —Çocuk Gelişimi (Öğrenci alımı aşamasında)         

 

Meslek Yüksekokulumuz 6 akademik personel ve 4 idari personeli ile hizmet vermektedir. 2012–2013 öğretim yılı itibariyle 47 Erkek ve 31 kız öğrenci olmak üzere toplam 78 öğrencisi bulunmaktadır.

 

Antep Fıstığı ve Yetiştiriciliği Programı:

Antep Fıstığı yetiştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözecek ve tarımsal sanayide çalışacak ara insan gücünü yetiştirmek temel amaçtır.

Programı bitirenlerin unvanı ve çalışma alanları: Antep Fıstığı ve Yetiştiriciliği Programını bitirenlere "Antep Fıstığı Teknikeri" unvanı verilir. Antep Fıstığı Tarım ve Teknolojisi teknikeri ziraat mühendisine yardımcı bir eleman olup bahçe kurma aşamasında planlamanın yapılması, yetiştirilecek materyalin seçilmesi, yetiştiricilikte sorunların tespiti ve giderilmesi, Antep Fıstığının işlenmesi ve pazarlanması konularında uygulamaya yönelik çalışmalar yapar.

Eğitim Sırasında Yapılan Staj Uygulamaları ve Süresi: Bölüm öğrencileri, 2. yarıyıl sonunda 30 iş günü olmak üzere eğitim ve öğretim süresince zorunlu stajlarını yapmaktadırlar. Öğrenciler yaz stajlarını istedikleri yerlerde yapma imkânına sahiptirler

 

Organik Tarım Programı:

Organik Tarım Programının öncelikli amacı 1920’lerden itibaren dünyanın gündemine giren organik tarım; üretimde kimyasal girdi kullanmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı bir tarımsal üretim biçimidir. Organik tarımın amacı; toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden, çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını korumaktır.

Programı bitirenlerin unvanı ve çalışma alanları: Organik Tarım programını bitirenlere "Organik Tarım Teknikeri"unvanı verilir. Organik Tarım Teknikeri; ekim, dikim, bitki koruma, sulama, hasat işlemleri, organik ilaçlama, ürünü organikliği bozulmayacak şekilde toplama vetoplanan ürünlerin sınıflandırılması, korunması, ambalajlanarak depolanması ile ilgili yöntemleri belirleme ve uygulama işlerini yapar.

Eğitim Sırasında Yapılan Staj Uygulamaları ve Süresi: Bölüm öğrencileri, 2. yarıyıl sonunda 30 iş günü olmak üzere eğitim ve öğretim süresince zorunlu stajlarını yapmaktadırlar. Öğrenciler yaz stajlarını istedikleri yerlerde yapma imkânına sahiptirler

 

Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programı:

Dünya nüfusunun artışına paralel olarak gıda maddelerine duyulan ihtiyaç da artmaktadır. Bu gıda maddelerinin içerisinde süt ve süt ürünleri önemli bir paya sahiptir. Beslenme açısından mükemmel bir gıda olan süt, özellikle protein, mineral ve vitaminler açısından zengindir. Ayrıca kemik gelişimi ve vücut oluşumunda en önemli yapı taşlarından biri olan kalsiyumun da ana kaynağını oluşturmaktadır.

Süt ve Süt Ürünleri Programı, peynir, yoğurt, tereyağı, içme sütü, süt tozu ve dondurma gibi süt ürünlerinin sağlığa uygun koşullarda üretiminin sağlanması ve elde edilen son ürünlerin, tüketilinceye kadar kalitelerinin muhafaza edilmesi olmak üzere iki amaca hizmet etmektedir. Bu konularda program öğrencileri teorik ve pratik olarak bilgilendirilmekte ve bu nedenle de süt kimyası ve biyokimyası, süt işleme teknikleri, kalite kontrolü, süt yan ürünleri bölümün temel konularını oluşturmaktadır.

Programı bitirenlerin unvanı ve çalışma alanları: Süt teknolojisi programını bitirenlere "Süt Teknolojisi Teknikeri" unvanı verilir. Süt teknolojisi teknikeri süt hayvanlarının elle veya makine ile sağılması, sütün pastörize edilmesi ve şişelenmesi, tereyağı, peynir, yoğurt, süt tozu, dondurma gibi süt ürünlerinin üretimi ile ilgili işleri yapar; ürünlerin kalitesini kontrol eder ve pazarlamasını planlar. Süt ürünleri teknikeri bu çalışmalarını ziraat mühendisinin gözetimi altında yürütür.

Eğitim Sırasında Yapılan Staj Uygulamaları ve Süresi: Bölüm öğrencileri, 2. yarıyıl sonunda 30 iş günü olmak üzere eğitim ve öğretim süresince zorunlu stajlarını yapmaktadırlar. Öğrenciler yaz stajlarını istedikleri yerlerde yapma imkânına sahiptirler

 

Sosyal Hizmetler Programı:

Sosyal Hizmet, toplumsal refahı maksimize etmek için toplumdaki sosyal değişimin etkin şekilde gerçekleştirilmesini, insanın özgürleşmesini ve güçlenmesini amaç edinmiş bir bilim dalıdır. Sosyal Hizmetler bölümünün amacı; Sosyal Hizmet alanlarında ihtiyaç duyulan kalifikasyonlara sahip, gelişime açık, vizyonu olan ve hizmet alanının ihtiyaç duyduğu teorik ve uygulamalı bilgi altyapısına sahip sosyal hizmet uzmanları yetiştirmektir.

Gereken Nitelikler: Kişisel ve toplumsal sorunlara derin ilgi duyan ve devamlı olarak kendini ve sosyal anlayışını geliştirecek bir meslek arayan kişiler için sosyal hizmet alanı ilginç ve doyurucu olabilir. Sosyal hizmet, anlayışlı, insanların refahına ilgi duyan, liderlik özelliklerine sahip kişiler için çeşitli ve yeni olanaklar sağlayan bir meslektir

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Sosyal Hizmet ve Danışmanlık programı mezunları “Sosyal Çalışma Teknikeri” ünvanı ile görev yaparlar. Sosyal Çalışma Teknikerleri, korunmaya muhtaç çocuklar, yaşlılar, sakatlar, suçlular, yoksullar, hastalar, işsizler gibi grupların sorunlarının çözümünde bireylere, mesleki bilgi ve becerisiyle yardımcı olur; bu sorunların toplumsal olarak önlenmesi ve çözülmesi için kurumlar aracılığıyla ve toplum kaynaklarından yararlanarak çalışmalarını yürütür.

Çalışma Alanları: Sosyal çalışma teknikerleri, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda, SGK’da, İŞKUR’da, DPT’de, Sosyal Hizmet İl Müdürlüklerinde, Rehabilitasyon Merkezlerinde, Özel Eğitim ve İş Okullarında, Çocuk Yuvalarında, Yetiştirme Yurtlarında, Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde, Huzurevlerinde, Cezaevlerinde, Nüfus Planlaması ile ilgili kuruluşlarda çalışabilirler.

Eğitim Sırasında Yapılan Staj Uygulamaları ve Süresi: Bölüm öğrencileri, 2. yarıyıl sonunda 30 iş günü olmak üzere eğitim ve öğretim süresince zorunlu stajlarını yapmaktadırlar. Öğrenciler yaz stajlarını istedikleri yerlerde yapma imkanına sahiptirler.

 

YILDIRIM SOYLU
Güncelleme : 27.10.2015 19:46:40